Расписан Јавни позив за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Зајечара

Град Зајечар – Општина

На основу Одлуке Градског већа града Зајечара расписан је Јавни позив за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Зајечара.

Мере енергетске санације спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства на територији града Зајечара. Домаћинства која испуњавају услове за доделу средстава на основу Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Зајечара за 2023. годину могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног позива.

Циљ спровођења мера енергетске санације породичних кућа и станова је унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији града Зајечара.

Јавни позив ће трајати до утрошка финансијских средстава за реализацију пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“, а најдуже до 30.11.2027. године.

Документација се доставља у затвореној коверти са назнаком: „Пријава за јавни позив за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова – НЕ ОТВАРАТИˮ. На полеђини коверте навести контакт податке подносиоца пријаве.

Пријаве се достављају непосредно или препорученом поштом, на шалтеру Градског информативно – услужном центра, Градске управе града Зајечара, Трг ослобођења, бр. 1 или препоручено поштом на адресу: Градска управа града Зајечара, ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОБЈЕДИЊЕНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ/ Комисија за реализацију мера енергетске санације.

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног позива заинтересована лица се могу обратити на контакт телефон 019/444-600 лок. 4232 и лок. 4109 или електронску адресу: е-маил: lidija.petkovic@zajecar.info или dragan.mincic@zajecar.info.

Више информација на сајту Града Зајечара www.zajecar.info.